O nama

O nama

“Udruženje penologa regije Bijeljina“ je nepolitička, nevladina, dobrovoljna, i stručna organizacija radnika, naučno-istraživačkog osoblja, i drugih zainteresovanih lica koji se bave Penologijom, te srodnim i zavisnim naučnim disciplinama. Osnovni i stalni zadatak Udruženja jeste razvoj penološke nauke i unapređenje rada u izvršenju krivičnih sankcija u skladu sa savremenim dostignućima u međunarodnoj i uporednoj praksi, poštujući pozitivno pravne propise.

Udruženje, na temelju iskustava svog članstva i dosadašnjih rezultata rada, kroz naučni i edukativni rad pruža doprinos opštoj prevenciji kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije, bavi se istraživačkim i naučnim radom iz Penologiji srodnih oblasti, što u prvom redu obuhvata penološku andragogiju, psihologiju, psihopatologiju, pedagogiju, kriminologiju, viktimologiju, krivično i prekršajno pravo, te se bavi unapređenjem postpenalnih mjera, socijalnog rada, i opštom humanizacijom krivičnih sankcija.

Udruženje penologa regije Bijeljina djeluje na području Republike Srpske, sarađuje sa drugim udruženjima penologa unutar Bosne i Hercegovine, kao i sa sličnim udruženjima u inostranstvu koja se bave prevencijom kriminaliteta, penološkom problematikom, ili postpenalnim mjerama. Udruženje sarađuje i sa visokoškolskim i obrazovnim ustanovama, i u tom smislu organizuje savjetovanja, seminare, edukacije, konsultativne sastanke, i druge oblike zajedničkog rada radi razmjene iskustava, razvijanja i usavršavanja penološke i srodne teorije i prakse.